Закрыть
Благородство и традиции
Фехтование есть искусство наносить удары, не получая их. Необходимость тронуть противника, избегая его ударов, делает искусство фехтования чрезвычайно сложным и трудным, ибо к глазу, который видит и предупреждает, к рассудку, который обсуждает и решает, к руке, которая выполняет, необходимо прибавить точность и быстроту, чтобы дать надлежащую жизнь оружию.
Мольер

Фехтование — символ благородства, изысканного вкуса и мужества.
Национальная федерация фехтования Украины — это чемпионы и призеры Олимпийских Игр, Чемпионы Мира и Европы. Они настоящие герои! — приходите к нам и убедитесь в этом сами. Здесь нет места слабым. Здесь только лучшие! Весь мир заворожено следит за героями.

Мы приглашаем Вас разделить с нами славу и честь!

Спонсорам
Статут НФФУ PDF Печать E-mail
Автор: Катерина Годунова   
Зміни зареєстровано
Печерським районним управлінням юстиції у м. Києві
Наказ від 14.07.2014 №362/01-01-4
   
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Позачерговою Конференцією
Всеукраїнської громадської організації
«Федерація фехтування України»
24 грудня 2013 року

Зміни зареєстровано
    Зміни внесено
Конференцією
Громадської організації
Федерація фехтування України
08 лютого 2017 року

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ
НОВА РЕДАКЦІЯ
(ідентифікаційний код 26114215)
Київ – 2017


Стаття 1. Загальні положення


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ (далі – «Федерація») є юридичною особою, має всеукраїнський статус та створена відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про фізичну культуру і спорт»  та інших чинних нормативно-правових актів.

Стаття 2. Визначення термінів

2.1.    Якщо інше не встановлено Статутом або не випливає зі змісту Статуту, наступні терміни та визначення, що вживаються в Статуті, мають таке значення:
2.1.1.    «Ветерани» – фізичні особи, які займаються фехтуванням і станом на 1 січня поточного року досягли 35-річного віку. 
2.1.2.    «Відповідальний секретар»  фізична особа, член Федерації, яка обирається Конференцією, займається діловодством Виконавчого комітету та має повноваження, визначені Статутом,чинним законодавством України та надані Президентом у межах, визначених Статутом.
2.1.3.    «Віце-Президент» – фізична особа, член Федерації, член Виконавчого комітету, який призначається на посаду Президентом та підпорядковується Президенту,  та має повноваження, визначені Статутом та надані Президентом у межах, визначених Статутом.
2.1.4.    «Виконавчий комітет» - виконавчий орган Федерації, який має повноваження, визначені Статутом.
2.1.5.    «Голова Конференції» − фізична особа, член Федерації, яка проводить Конференцію та має повноваження, визначені Статутом та чинним законодавством України.
2.1.6.    «Голова Ревізійної Комісії» − фізична особа, член Федерації, яка очолює Ревізійну Комісію та має повноваження, визначені Статутом.
2.1.7.    «День» – календарний день (якщо закінчення будь-якого строку, передбаченого цим Статутом, припадає на вихідний, святковий або неробочий день, який визначено як такий законодавством України, то в такому випадку перебіг строку закінчується в наступний робочий день згідно із чинним законодавством України).
2.1.8.    «Діти» – фізичні особи, які займаються фехтуванням та які станом на 1 січня поточного року не досягли 13-річного віку.
2.1.9.    «Засновники» – фізичні особи, громадяни України, які є засновниками Федерації на підставі чинного законодавства України.
2.1.10.    «Звітний період» – звітний календарний період для складання звітності керівних органів Федерації перед його членами.
2.1.11.    «Кадети» – фізичні особи, які займаються фехтуванням і які до 1 січня року, в якому закінчується сезон, досягли 13-річного віку, але  не досягли 18-річного віку.
2.1.12.    «Конференція» − загальні збори представників (делегатів) відокремлених підрозділів Федерації, які є членами Федерації. Конференція є вищим органом Федерації, компетенція якої визначена Статутом та чинним законодавством України.
2.1.13.   «Президент» - фізична особа, член Федерації, посадова особа Федерації, що обирається Конференцією, є головою виконавчого органу Федерації – Виконавчого комітету та членом Президії і має повноваження, визначені Статутом.
2.1.14.    «Президія» − колегіальний керівний орган Федерації, що обирається Конференцією для виконання статутних завдань та має повноваження, визначені Статутом.
2.1.15.    «Ревізійна Комісія» – колегіальний контролюючий орган Федерації, компетенція якого визначена Статутом та чинним законодавством України.
2.1.16.    «Спонсор» – фізична або юридична особа, яка сприяє розвитку фехтування в Україні шляхом здійснення спонсорського внеску у грошовому або іншому матеріальному вигляді .
2.1.17.    «Спонсорський внесок» – благодійний внесок на користь Федерації, який виконується Спонсором добровільно, безоплатно та безповоротно.
2.1.18. «Спортсмен» – фізична особа, член Федерації, яка займається фехтуванням та бере участь у спортивних змаганнях.
2.1.19.    «Статут» – статут Федерації з усіма додатками до нього.
2.1.20.    «Федерація» – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ.
2.1.21.    «Члени Федерації» - громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, якщо вони проживають на території України на законних підставах,  які на день подання заяви про набуття членства в Федерації досягли 14-річного віку не визнані судом недієздатними та визнають і виконують вимоги цього Статуту.
2.1.22.    «Юніори» – фізичні особи, які займаються фехтуванням і які до 1 січня  року, в якому завершується сезон, досягли 13 років, але не досягли 21-річного віку.

Стаття 3. Найменування та місцезнаходження Федерації

3.1.    Найменування Федерації:
3.1.1.    Українською мовою:
•    Повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ;
•    Скорочене найменування: ГО ФФУ;
3.1.2.    Російською мовою:
•    Повне найменування: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ УКРАИНЫ;
•    Скорочене найменування: ОО ФФУ;
3.1.3. Англійською мовою:
•    Повне найменування: PUBLIC ORGANIZATION UKRAINIAN FENCING FEDERATION;
•    Скорочене найменування: PO UFF;
3.2. Місцезнаходження Федерації: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 24.

Стаття 4. Мета та напрями діяльності Федерації

4.1.  Метою діяльності Федерації є забезпечення здійснення та захисту прав і свобод, задоволення інтересів членів Федерації у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів.
Федерація є непідприємницьким товариством, основною метою її діяльності не є одержання прибутку.
4.2. Федерація сприяє розвитку спортивного та артистичного фехтування в Україні, в тому числі, шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних програм.
4.3. Федерація залучає різні групи населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
4.4. Федерація сприяє підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях.
4.5. Федерацією організовуються та проводяться фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.
4.6. Федерація приймає участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку спортивного фехтування в Україні, сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.
4.7. Основними напрямами діяльності Федерації є :
4.7.1.    Популяризація і поширення спортивного фехтування в Україні:
•    Збільшення числа осіб, що займаються фехтуванням, в тому числі дітей і ветеранів;
•    Збільшення кількості фахівців, які викладають фехтування;
•    Збільшення кількості регіонів, відомчих і територіальних організацій, які поширюють фехтування;
•    Підвищення престижу і популярності занять фехтуванням.
4.7.2.    Нормативно-правова діяльність:
•    Розробка, затвердження, впровадження та контроль за виконанням Правил проведення змагань з фехтування в Україні;
•    Розробка проектів, нормативних методичних документів та контроль за їх виконанням.
4.7.3.    Спортивна діяльність:
•    Організація та проведення змагань з фехтування;
•    Організація підготовки збірних команд країни;
•    Формування тренерського складу збірних команд країни, організація роботи та контроль за їх діяльністю.
•    Організація відбору спортсменів у збірні команди країни у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Федерації та нормами міжнародного права.
4.7.4.    Фінансово-господарська діяльність:
•    Підготовка, затвердження та контроль за виконанням бюджету Федерації та кошторису утримання збірних команд країни;
•    Розробка програм по збільшенню доходів Федерації;
•    Аналіз витрат Федерації та заходів щодо зниження витрат, оптимізація витрат.
4.7.5.    Міжнародна діяльність:
•    Інтеграція у світовий та європейський спортивний рух;
•    Співробітництво з Міжнародною федерацією фехтування (FIE) та  Європейською конфедерацією фехтування(EFC), а так само з національними федераціями інших країн;
•    Супроводження, в тому числі правове, участі громадян України, в тому числі членів Федерації, в міжнародних заходах, що проводяться FIE, EFC.
4.8.    Федерація виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права.

Стаття 5. Порядок набуття і припинення членства у Федерації

Членські внески.

5.1.    Членство в Федерації здійснюється на принципах добровільності, рівності перед Законами України та Статутом, відсутності майнового інтересу у членів.
5.2.    Члени Федерації.
5.2.1. Асоційовані члени – після подачі заяви в письмовій формі щодо набуття членства в Федерації, сплати членського внеску, але до прийняття рішення щодо набуття повного членства на Конференції. Асоційовані члени Федерації мають всі права повних членів Федерації, окрім права голосування на Конференції та права бути обраним до виконавчих органів Федерації;
5.2.2. Повні члени - на підставі відповідного рішення Конференції, після набуття статусу Асоційованого члена.
5.3.    Членство в Федерації може бути індивідуальним і почесним.
5.4.    Індивідуальними членами Федерації можуть бути: громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, якщо вони проживають на території України на законних підставах та які на день подання заяви досягли 14-річного віку, та не визнані судом недієздатними. Члени Федерації мають розділяти цілі та статутні завдання Федерації, готові сприяти її діяльності, приймають зобов'язання щодо дотримання вимог Статуту і регламентуючих документів Федерації, сплачують членські внески. 
5.5.    Порядок набуття членства в Федерації.
5.5.1. Для отримання статусу члена Федерації зацікавленій особі необхідно подати письмову заяву до одного із  відокремлених підрозділів Федерації або до Виконкому Федерації.
5.5.2. Заява складається та підписується особисто заявником у довільній формі державною мовою, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім'я, по батькові заявника, дати народження, місця реєстрації та фактичного місця проживання, того відокремленого підрозділу Федерації, через який заявник планує реалізовувати своє право обирати та бути обраним, а також контактного номеру телефону , поштової адреси,електронної пошти заявника, дати подання. В тексті заяви вказується намір заявника стати членом Федерації та ствердження заявника щодо ознайомлення зі Статутом,  цілями і завданнями Федерації, зобов'язання виконувати вимоги Статуту та брати участь у статутній діяльності Федерації.
5.5.3. Заява розглядається Виконкомом Федерації в строк не більше 30 календарних днів з дня її отримання від заявника. У випадку подачі заяви до відокремленого підрозділу Федерації, керівник відокремленого підрозділу Федерації зобов'язаний передати заяву Відповідальному секретарю Федерації для її подальшого розгляду Виконкомом.
5.5.4. Дата надходження заяви реєструється Відповідальним секретарем і фіксується в спеціальному журналі.
5.5.5. У разі відповідності заяви Статуту Федерації Виконком приймає рішення про прийом заявника в асоційовані члени Федерації, про що робить запис у журналі реєстрації членів Федерації і присвоює заявнику особистий реєстраційний номер.
5.5.6. Особистий реєстраційний номер є унікальним та містить 12 (дванадцять) знаків.
5.5.7. Протягом 5 (п’яти) календарних днів після прийому в члени Федерації Відповідальний секретар повідомляє заявника про відповідне рішення. Таке повідомлення може бути як персональним, так і публічним – зробленим у якості повідомлення на сайті Федерації.
5.5.8. Письмова заява щодо набуття членства у Федерації може бути надана в електронній формі шляхом заповнення реєстраційної карти на сайті Федерації (nffu.org.ua.) Інформація щодо реєстрації асоційованого членства може надаватися автоматично на сайті Федерації після відповідного рішення Виконкому при умові сплати заявником відповідного членського внеску
5.5.9. У разі не відповідності заяви Статуту Федерації, Виконком приймає рішення про відмову в прийомі в члени Федерації, про що робить запис у журналі реєстрації членів Федерації та повідомляє заявника про причину відмови в прийомі в члени Федерації.
5.5.10. Повідомлення про відмову має бути надано заявнику у 30-денний  строк.
5.5.11. Відмова в прийомі в члени Федерації не позбавляє права заявника звернутись з відповідною заявою повторно.
5.5.12. Після набуття асоційованого членства в Федерації на наступному засіданні Президії відбувається прийняття в повні члени Федерації, шляхом голосування членів Президії. Рішення про прийняття в повні  члени приймається простою більшістю голосів членів Президії.
5.5.13.  Кожний з Членів Федерації може бути членом тільки одного відокремленого підрозділу Федерації, через який він реалізовує свої права обирати та бути обраним у делегати Конференції, члени Президії, члени Ревізійної комісії. Повний член Федерації за бажанням може змінити відокремлений підрозділ на інший, надавши заяву до Виконкому Федерації у простій письмовій формі.
5.5.14. Члени Федерації не мають права на частку майна Федерації та не відповідають за її зобов’язаннями. Забороняється розподіл отриманих Федерацією доходів (прибутків) або їх частини та належного їй майна (активів) або його частини серед засновників (учасників), членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Вказані доходи (прибутки) та майно (активи) Федерації не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого її члена, її посадових осіб.
5.5.15. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її Статутом.

5.6.    Порядок припинення членства у Федерації:
5.6.1. Кожний член Федерації має право в будь-який час подати заяву про вихід із членів Федерації. Рішення про припинення членства в Федерації має бути прийнято Виконкомом протягом 30 (тридцяти) календарних днів після подання відповідної заяви, після чого заявник вважається таким, що вийшов зі складу членів Федерації.
5.6.2. Член Федерації також може бути виключений з членів Федерації за рішенням Конференції.
5.6.3.  Підставою для прийняття рішення Конференції щодо виключення з членів Федерації може бути факт недотримання вимог Статуту Федерації та інші грубі порушення встановлених норм та правил.
5.6.4. Факт недотримання вимог Статуту членом Федерації повинен бути встановлений Дисциплінарною комісією Федерації.
5.6.5. Рішення про виключення з членів Федерації приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

5.7.    Відновлення членства у Федерації:

5.7.1.     Відновлення членства у Федерації може мати місце в тому випадку, якщо виключений член Федерації усвідомив проступок, за який він був виключений з членів Федерації, та усунув наслідки свого порушення.
5.7.2.    Відновлення членства у Федерації не передбачає набуття статусу асоційованого члена і виконується виключно за рішенням Конференції на підставі письмового звернення кандидата.
5.7.3.    Рішення про відновлення членства у Федерації приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

5.8.    Порядок призупинення членства у Федерації:

5.8.1.    Президія Федерації має право призупинити членство у Федерації.
5.8.2.    Підставою для призупинення членства у Федерації можуть бути несплата членських внесків, а також невиконання вимог Статуту та інших нормативно-правових документів Федерації
5.8.3.    Рішення щодо призупинення членства у Федерації приймається шляхом голосування простою більшістю голосів у Президії.
5.8.4.    Особа, членство у Федерації якої було призупинено, позбавляється прав повних чи асоційованих членів Федерації на строк до прийняття рішення щодо поновлення членства або до дати проведення чергової Конференції. Зокрема, особа, членство якої було призупинено, не має права обирати та бути обраною у делегати Конференції чи до керівних органів Федерації.
5.8.5.    Членство у Федерації, що було призупинено за рішенням Президії, має бути поновлено при умові усунення недоліків, що призвели до призупинення членства.
5.8.6.    Рішення щодо поновлення призупиненого членства приймається шляхом голосування простою більшістю голосів у Президії, за умови письмового звернення особи, членство якої було призупинено.
5.8.7.     Призупинення членства у Федерації  діє до дати проведення чергової Конференції. У разі, якщо до дати чергової Конференції призупинене членство у Федерації не було поновлено, на Конференцію автоматично виноситься питання щодо виключення вказаної особи з членів Федерації.

5.9.    Почесне членство у Федерації:

5.9.1.    Конференція Федерації може присвоїти звання Почесного члена Федерації будь-якій особі, яка має визначні заслуги та зробила вагомий внесок в розвиток фехтування в Україні.
5.9.2.    Почесний член Федерації може брати участь у роботі Конференції та Президії Федерації з правом дорадчого голосу.
5.9.3.    Почесне членство у Федерації є безстроковим, та може бути припинено за рішенням Конференції.
5.9.4.    Рішення щодо набуття Почесного членства у Федерації та рішення щодо виключення з Почесних членів Федерації приймається Конференцією шляхом голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 зареєстрованих делегатів Конференції.
5.9.5.    Почесний член Федерації не має обов’язків щодо сплати членських внесків.
5.9.6.    Набуття Почесного членства не передбачає від особи, що обирається у Почесні члени, подання будь-яких заяв або письмових звернень.
5.9.7.    Конференція Федерації має право обирати Почесних членів Федерації, Почесних членів Президії Федерації, Почесних тренерів, Почесних Віце-президентів та Почесних Президентів.
5.9.8.    Почесне членство та звання можуть набути:
5.9.8.1.    Почесний Президент – особа, яка будь-коли займала посаду Президента Федерації;
5.9.8.2.    Почесний Віце-президент – особа, яка будь-коли займала посаду Віце-президента Федерації;
5.9.8.3.    Почесний член Президії Федерації–особа, яка будь-коли займала посаду члена Президії Федерації;
5.9.8.4.    Почесний тренер – особа, яка працювала тренером та зробила вагомий внесок у розвиток фехтування та спорту в Україні;
5.9.8.5.    Почесний член Федерації – будь який асоційований чи повний член Федерації, або особа, що не має членства у Федерації.

Стаття 6. Права та обов’язки членів Федерації.

6.1. Повні  члени Федерації мають право:
•    Обирати і бути обраними до керівних органів Федерації. Порядок реалізації даного права закріплений в Статуті Федерації;
•    Одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Федерації;
•    Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Федерації та її органів;
•    Брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією, на підставах і в порядку, визначених регламентуючими документами Федерації;
•    Користуватися підтримкою Федерації у своїй діяльності, яка відповідає статутним цілям Федерації;
•     Користуватися правовим і соціальним захистом своїх законних інтересів з боку Федерації;
6.2. Члени Федерації зобов'язані:
•    Своєю діяльністю активно сприяти розвитку спортивного фехтування в Україні, реалізації статутних цілей і завдань Федерації в цьому напрямку і не вчиняти дії, які б суперечили статутним цілям Федерації;
•    Виконувати вимоги Статуту та інших нормативно-правових  документів Федерації;
•    Виконувати рішення, прийняті керівними органами Федерації;
•    Співпрацювати з Федерацією з усіх питань, що стосуються організації та проведення заходів та змагань з фехтування;
•    Сплачувати членські внески у відповідності до Статуту.
6.3 Членські внески для асоційованих та повних членів Федерації встановлюються на місяць, квартал чи рік за рішенням Президії шляхом голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні. Члени Федерації, які до початку проведення змагань та турнірів, організованих Федерацією (є учасниками, тренерами чи суддями), не сплатили членські внески і мають приймати участь в даних змаганнях, для допуску до змагань сплачують членський внесок у 5-ти кратному розмірі.
6.4. Діти та Кадети, що за віком не можуть набути членства у Федерації, допускаються до змагань за умови, якщо хоча б один з їх батьків або опікунів є членом Федерації.
6.5.    Членські внески за рішенням члена Федерації мають бути внесені на розрахунковий рахунок Федерації щорічно або щоквартально  , однак у будь якому разі до початку відповідного календарного періоду.
6.6.    Судді, що проводять арбітраж на змаганнях під егідою Федерації, мають бути членами Федерації та сплатити всі членські внески на день проведення змагань, на яких вони проводять арбітраж.
6.7.    Тренери, що тренують спортсменів, які приймають участь у змаганнях під егідою Федерації, мають бути членами Федерації та сплатити всі членські внески на день проведення змагань.

Стаття 7. Органи управління Федерації, їх повноваження

7.1.    Конференція
7.1.1.    Вищим органом управління Федерації є Конференція.
7.1.2.    Конференція проводиться не менш ніж 1 раз на 4 роки, але не пізніше другої декади грудня року проведення Олімпійських ігор за участю делегатів від відокремлених підрозділів Федерації.
7.1.3.    Рішення про проведення Конференції приймається Президією Федерації не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення.
7.1.4.    Не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до проведення Конференції на офіційному сайті Федерації розміщується інформація щодо дати та місця проведення Конференції, порядок та терміни реєстрації делегатів для участі у Конференції, порядок денний та інша інформація, яка стосується проведення Конференції.
7.1.5.    Не пізніше ніж за 45 (сорок п’ять)  календарних днів до дати проведення Конференції Відповідальний секретар направляє шляхом поштового, факсового або електронного зв’язку відповідне повідомлення керівникам відокремлених підрозділів Федерації. В повідомлені обов’язково має бути зазначена дата та місце проведення Конференції, порядок та терміни реєстрації делегатів для участі у Конференції, порядок денний та інша інформація , яка стосується проведення Конференції. Також в повідомленні зазначається обов’язковість обрати та організувати участь делегатів від кожного відповідного відокремленого підрозділу Федерації у Конференції.
7.1.6.    Делегати Конференції обираються у кожному відокремленому підрозділі Федерації рейтинговим голосуванням членів відокремленого підрозділу Федерації. Обрання делегатів Конференції від кожного відокремленого підрозділу має відбутися не пізніше, ніж за 35 календарних днів до дати  проведення Конференції. У голосуванні щодо обрання Делегатів на Конференцію від відокремленого підрозділу можуть приймати участь повні члени такого відокремленого підрозділу, що на момент обрання Делегатів Конференції сплатили свої членські внески.
7.1.7.    Делегатом Конференції може бути будь-який повний член Федерації, обраний у відокремленому підрозділі Федерації за результатами рейтингового голосування, що сплатив членські внески до Федерації на момент голосування щодо обрання делегатів Конференції від відокремленого підрозділу.
7.1.8.    Кожний  відокремлений підрозділ може обрати будь-яку кількість делегатів Конференції.  Для кожного Делегата Конференції від відокремленого підрозділу голосуванням визначається кількість голосів повних членів відокремленого підрозділу Федерації, якою Делегат буде голосувати на Конференції. Сума голосів всіх Делегатів Конференції від одного відокремленого підрозділу не може перевищувати кількість всіх повних членів Федерації, що є членами такого відокремленого підрозділу,та які на момент голосування щодо обрання Делегатів Конференції сплатили свої членські внески.
7.1.9.    У разі, якщо сума голосів Делегатів Конференції від відокремленого підрозділу перевищує кількість голосів всіх повних членів Федерації, що є повними членами такого відокремленого підрозділу, всі Делегати Конференції від такого відокремленого підрозділу втрачають право голосувати на Конференції.
7.1.10.    Порядок обрання делегатів Конференції встановлюється Положенням про Конференцію. Положення про Конференцію затверджується Президією Федерації.
7.1.11.    Делегат, що представляє відокремлений підрозділ на Конференції,  голосує такою кількістю голосів, яку за результатами голосування надали Делегату повні члени відокремленого підрозділу, але не більше ніж  кількістю голосів, що дорівнює кількості повних членів відокремленого підрозділу  Федерації, що приймали участь у рейтинговому голосуванні щодо обрання Делегата.
7.1.12.    Керівники відокремлених підрозділів Федерації та делегати Конференції від відокремлених підрозділів Федерації мають право надати свої пропозиції щодо питань, які включені або не включені до порядку денного Конференції, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Конференції.
7.1.13.    Позачергова Конференція може бути скликана на вимогу 2/3 голосів членів Президії або 10% від числа повних членів Федерації протягом двох місяців з моменту отримання відповідної заяви.
7.1.14.    Позачергова Конференція має бути скликана не пізніше ніж через 90 днів у разі складання Президентом своїх повноважень. До порядку денного такої позачергової Конференції має бути включено питання щодо обрання Президента Федерації.
7.1.15.    Порядок  скликання позачергової Конференції є аналогічним порядку скликання чергової Конференції.
7.1.16.    Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 75% голосів членів Федерації, що представлені через  делегатів Конференції.
7.1.17.    До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності Федерації.
7.1.18.    До виключної компетенції Конференції належить:
•    визначення основних напрямів діяльності Федерації;
•    затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до Статуту Федерації;
•    затвердження порядку денного проведення Конференції;
•    прийняття рішення щодо виключення з членів Федерації відповідно до п. п. 5.6.2 – 5.6.5 цього Статуту;
•    прийняття рішення щодо обрання Почесних членів Федерації, Почесних членів Президії Федерації, Почесних тренерів, Почесних Віце-президентів та Почесних Президентів;
•    обрання Президента Федерації строком на 4 роки;
•    обрання членів Президії Федерації строком на 4 роки;
•    обрання Ревізійної комісії Федерації строком на 4 роки;
•    обрання Відповідального секретаря;
•    заслуховування, прийняття відповідних рішень та/або затвердження звітів про діяльність керівних органів та посадових осіб Федерації. Прийняття рішень про відкликання із займаних посад керівників Федерації та членів Президії;
•    розгляд заяв від членів Президії чи делегатів Конференції з приводу
a.    обмеження прав членів Федерації,
b.    застосування дисциплінарних та фінансових стягнень, скасування і зміна таких рішень,
c.    дії або бездіяльності керівних органів Федерації;
•    реалізація права власності на майно Федерації, в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством;
•    прийняття рішення про припинення діяльності Федерації.
7.1.19    Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів повних членів Федерації, яких представляють присутні відповідні Делегати, якщо інше не передбачено цим Статутом Федерації;
7.1.20    Хід Конференції фіксується в протоколі засідання.
7.1.21    Рішення, прийняті Конференцією, набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не встановлюється Конференцією або діючим законодавством.
7.1.22    Положення про  Конференцію Федерації розробляється та затверджується Президією Федерації.
7.2.    Президія

7.2.1. Керівним органом Федерації є Президія.
7.2.2.    Президія є виборним керівним органом Федерації, який створюється для виконання статутних завдань Федерації на період між Конференціями і очолюється Президентом.
7.2.3    Члени Президії та Президент обираються шляхом голосування простою більшістю голосів-членів Федерації, що представлені через присутніх Делегатів Конференції. Чисельність Президії не може перевищувати 23 осіб, у тому числі Президент Федерації та Відповідальний секретар Федерації.
7.2.4    Членом Президії може бути обраний будь-який повний член Федерації, що сплатив членські внески на момент його обрання до Президії.
7.2.5    Кожен член Федерації має право особисто проголосувати за одного кандидата на офіційному сайті Федерації зі свого персонального аккаунта. В такому випадку голос даного члена Федерації вже не буде враховуватись під час голосування на Конференції делегатом відповідного відокремленого підрозділу Федерації.
7.2.6    Будь-які персональні голосування членів Федерації мають відбутися не пізніше, ніж за 10 днів до початку Конференції.

7.2.7    Президія має такі повноваження:

7.2.7.1    За поданням Президента Федерації затверджує штатний розклад Виконавчого комітету  Федерації;
7.2.7.2    Приймає рішення про набуття особою статусу повного члена Федерації;
7.2.7.3    За поданням Президента Федерації затверджує кандидатури керівників та членів постійних комісій і комітетів Президії Федерації, створює постійні та тимчасові комісії та інші робочі органи Президії Федерації, затверджує положення про них;
7.2.7.4    Приймає рішення про проведення Конференції Федерації;
7.2.7.5    Розробляє та затверджує положення щодо організації роботи Федерації, включаючи, але не обмежуючись, Положенням про Конференцію Федерації та Положенням про Президію Федерації;
7.2.7.6    За поданням Президента погоджує Положення про Виконавчий Комітет Федерації, Положення про Віце-президентів Федерації.
7.2.7.7    Затверджує нормативні документи Федерації, в тому числі Правила, регламент та положення щодо проведення змагань з фехтування, Систему відбору до збірної команди України, Дисциплінарний кодекс Федерації та інше;
7.2.7.8    Затверджує проекти нормативних документів для подання їх відповідним компетентним державним органам і громадським організаціям;
7.2.7.9    Приймає рішення про створення відокремлених підрозділів Федерації;
7.2.7.10    Приймає рішення про створення підприємств, організацій, затверджує їх статути;
7.2.7.11    Затверджує бюджет та порядок розподілу коштів Федерації, приймає пропозиції з розподілу залучених коштів за напрямками діяльності, встановлює розміри членських внесків;
7.2.7.12    Розглядає заяви від членів Федерації щодо порушення або обмеження їх прав.
7.2.7.13    Встановлює премії, затверджує атрибутику Федерації;
7.2.7.14    Призупиняє членство у Федерації, поновлює призупинене членство у Федерації;
7.2.7.15    Розробляє та затверджує інші нормативні документи Федерації.
7.2.8. Засідання Президії мають відбуватись не менше чотирьох разів на рік, перше з яких проводиться в день завершення роботи Конференції. Прийняті Президією рішення і фіксуються в протоколі засідань.
7.2.9.    Президент зобов'язаний скликати позачергове засідання Президії на вимогу простої більшості від загальної кількості членів Президії або членів Ревізійної комісії.
7.2.10.    Засідання вважається повноважним, якщо в ньому взяли участь не менше 75% членів Президії.
7.2.11.    Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Президії. Всі члени Президії мають один голос. При рівній кількості голосів при голосуванні Президією приймається рішення, за яке віддав свій голос Президент.
  
7.3.    Виконавчий комітет

7.3.1.    Виконавчим органом Федерації є Виконавчий комітет (Виконком).
7.3.2.    Штатний розклад Виконавчого комітету затверджується Президією на першому засіданні і складається з Президента, Віце-президентів, Відповідального секретаря та інших членів, які призначаються Президентом Федерації.
7.3.3.    Виконавчий Комітет Федерації вправі приймати рішення з усіх питань, які не є виключною компетенцією Конференції чи Президії. Засідання Виконкому проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на календарний квартал (варіанти – місяць, квартал).

7.3.4.    До повноважень Виконавчого комітету належить:

7.3.4.1.    Забезпечення виконання рішень, які прийняті  Президією та Конференцією Федерації із дотриманням норм Статуту Федерації та чинного законодавства;
7.3.4.2.    Підготовка проведення засідань Президії та Конференції;
7.3.4.3.    Розпорядження майном та коштами Федерації, ведення фінансової звітності та здійснення  фінансових операцій;
7.3.4.4.    Вирішення інших питань, що пов’язані з діяльністю Федерації.
7.3.5.    Прийняті Виконавчим комітетом рішення фіксуються в протоколі засідання.
7.3.6.    Засідання вважається повноважним, якщо в ньому взяли участь не менше 75% членів Виконавчого комітету.
7.3.7.    Рішення Виконавчого комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Виконкому.
7.3.8.    Всі члени Виконавчого комітету мають один голос. При рівній кількості голосів при голосуванні приймається рішення, за яке віддав свій голос Президент.

7.4.    Президент, Відповідальний  секретар, Віце-президенти

7.4.1.    Представником Федерації перед третіми особами є Президент.
7.4.2.    Президент обирається Конференцією строком на 4 роки.
7.4.3.    Повноваження Президента дійсні з дати його обрання на Конференції і до початку наступної Конференції, на якій вирішуватиметься питання про обрання Президента, або до дострокового звільнення Президента від повноважень.
7.4.4.    Президент обирається з числа повних членів Федерації, прямим відкритим голосуванням членів Федерації через делегатів Конференції Федерації. При голосуванні один делегат може віддати всі голоси  членів Федерації, яких він представляє, тільки за одного кандидата.
7.4.5.    Обраним вважається кандидат у Президенти, який набрав 50% голосів членів Федерації плюс один голос від присутніх на Конференції.
7.4.6.    Якщо жоден з кандидатів не набирає 50% голосів членів Федерації плюс один голос, то проводиться другий тур виборів. У другому турі виборів беруть участь два кандидати у Президенти, які  набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Обраним у результаті другого туру виборів Президентом Федерації визнається кандидат, який набрав більше голосів.
7.4.7.    Кандидатом у Президенти Федерації може бути громадянин України, який є повним членом Федерації, при умові сплати членських внесків до Федерації.
7.4.8.    Кандидатуру Президента Федерації можуть висунути члени Президії, керівники відокремлених підрозділів, делегати Конференції або будь-яка група повних членів Федерації за кількістю не менша ніж 10% від загальної кількості повних членів Федерації.
7.4.9.    Реєстрація Кандидатів у Президенти Федерації відбувається на підставі письмових заяв. Один повний член Федерації може подати тільки одну заяву (або приєднатися до одної групи) за одного кандидата у Президенти Федерації. В тому випадку, якщо один і той самий член Федерації подає дві чи більше заяв за різних кандидатів у Президенти Федерації,  при визначенні кандидатів у Президенти враховується тільки та заява, що була подана першою. Прийом заяв щодо кандидатів у Президенти закінчується за 30 календарних днів до дати проведення Конференції, на якій вирішуватиметься питання про обрання Президента.
7.4.10.    Письмова заява про висунення Кандидата в Президенти Федерації має бути подана Відповідальному секретарю Федерації не пізніше ніж за 30 (календарних) днів до оголошеної дати проведення Конференції, на якій вирішуватиметься питання про обрання Президента.
7.4.11.    Інформація щодо поданих кандидатур на посаду Президента Федерації публікується на сайті Федерації.
7.4.12.    Одна й та сама особа може обиратися Президентом необмежену кількість разів, в тому числі і підряд.

7.4.13.    До компетенції Президента відноситься:
•    Керівництво роботою Президії та Виконавчого комітету Федерації;
•    Право діяти від імені Федерації без довіреності, інших спеціальних повноважень, в тому числі, але не виключно:
-    підписувати фінансові документи, угоди, договори, претензії, позови, заяви, скарги та будь-які інші документи;
-    представляти інтереси Федерації в державних органах, установах, підприємствах, організаціях, перед фізичними особами;
-    розподіляти та використовувати кошти і майно Федерації в межах відповідних рішень Президії чи Виконавчого комітету Федерації.
-    приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших угод);
-    укладати, змінювати чи розривати від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти та інші угоди);
-    відкривати та використовувати в фінансових установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Федерації;
•    Надання повноважень третім особам, в тому числі шляхом видачі довіреностей;
•    Видання в межах своєї компетенції наказів, розпоряджень, інструкцій, довіреностей та інших обов’язкових для підпорядкованих йому органів та осіб документів;
•    Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Федерації, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
•    Право приймати та звільняти штатних працівників Федерації, керівників відокремлених підрозділів Федерації, визначати умови оплати їх праці, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;
•    Право призначати та звільняти Віце-президентів Федерації.
•    Здійснення інших дій, які необхідні для виконання статутних завдань Федерації.
7.4.14    Президент Федерації може бути звільнений від займаної посади достроково за власним бажанням.
7.4.15.    Президент Федерації може бути звільнений за рішенням Конференції Федерації. Рішення про звільнення Президента Федерації від займаної посади вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75%  повних членів Федерації від їх загальної кількості через делегатів Конференції Федерації.
7.4.16.    Президент Федерації має подати заяву про звільнення за власним бажанням, або на підставі відповідного рішення суду, або у зв’язку з неможливістю виконання обов'язків Президента Федерації за станом здоров'я. У такому разі його прохання задовольняється автоматично наступною позачерговою чи черговою Конференцією.
7.4.17.    У разі припинення або неможливості виконання Президентом своїх обов'язків, виконання його функцій покладається на Відповідального секретаря Відповідальний секретар виконує обов’язки Президента не більше ніж до кінця періоду каденції Президента, але не довше, ніж до наступної Конференції.

7.4.18.    Відповідальний секретар обирається Конференцією.

7.4.19.    Відповідальний секретар організовує роботу з виконання рішень, прийнятих Конференцією, Президією та іншим питанням, які не суперечать статутній діяльності Федерації, веденню та збереженню поточної документації Федерації, протоколів засідань Конференції, Президії і Виконавчого комітету, постійних і тимчасових комітетів, інших документів Федерації, формує архів Федерації, забезпечує інформаційний зв'язок між Федерацією та міжнародними організаціями, та з членами Федерації, веде облік членів Федерації. 
7.4.20.    Відповідальний секретар є членом Президії та моє один голос при голосуванні у Президії.
7.4.21.    Відповідальний секретар виконує обов’язки та має визначені цим Статутом повноваження Президента у разі його дострокового звільнення.
7.4.22    Відповідальний секретар може бути звільнений із займаної посади достроково за власним бажанням.
7.4.23.    Відповідальний секретар може бути звільнений за рішенням Конференції Федерації. Рішення про звільнення Відповідального секретаря із займаної посади вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75%  повних членів Федерації від їх загальної кількості через делегатів Конференції Федерації.
7.4.24.    Відповідальний секретар має подати заяву про звільнення за власним бажанням, або на підставі відповідного рішення суду, або у зв’язку з неможливістю виконання обов'язків Відповідального секретаря за станом здоров'я. У такому разі його прохання задовольняється автоматично наступною позачерговою чи черговою Конференцією.
7.4.25.    У разі припинення або неможливості виконання Відповідальним секретарем своїх обов'язків

-    його обов’язки виконує діючий Президент або призначена ним особа,
-    якщо Президент звільнений або більше не виконує свої обов’язки у випадках, передбачених Статутом, обов’язки Відповідального секретаря виконує член Президії, обраний на позачерговому засіданні Президії простою більшістю голосів від її кількісного складу.
7.4.26.    Віце-президентом Президії може бути будь-яка особа з числа почесних чи повних членів Федерації.
7.4.27.    Віце-президенти обираються Президентом і затверджуються на засіданні Президії Федерації. Кількість та функціональні обов’язки  Віце–президентів визначаються Президентом та затверджуються Президією Федерації.
7.4.28.    Віце-президенти підпорядковуються та підзвітні Президентові,  Президії та Конференції.
7.4.29.    Перший Віце-президент призначається Президентом із числа Віце-президентів. Перший Віце-президент виконує обов’язки Президента у разі його відсутності, відпустки, відрядження,  або відсутності за станом здоров’я, крім обов’язків, пов’язаних з розпорядженням майном Федерації. Якщо Президент призначив тільки одного Віце-президента, такий Віце-президент вважається Першим Віце-президентом.

7.4.30.    Президент має право наділяти Віце-президента та Відповідального секретаря повноваженнями у межах своїх повноважень.
7.4.31.    За напрямками своєї роботи Віце-президенти та Відповідальний секретар діють у відповідності до наданих їм повноважень, за дорученням від імені Президента та Федерації.

7.5.    Ревізійна комісія

7.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації здійснюється Ревізійною комісією Федерації.
7.5.2  Ревізійна комісія обирається Конференцією Федерації у складі 5 (п'яти) осіб з числа повних членів Федерації.
7.5.3. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Президії та Виконавчого комітету.
7.5.4. Ревізійна комісія підзвітна Конференції та подає на затвердження результати проведених нею перевірок; складає висновки за щорічними звітами та балансами.
7.5.5. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, Президента, Президії, за власною ініціативою, або на вимогу не менше 2/3 членів Федерації.
7.5.6. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.
7.5.7. За результатами роботи Ревізійної комісії Президія Федерації може скликати позачергове засідання Конференції, якщо виникла загроза принциповим інтересам Федерації або її членів чи були виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації.

7.6.    Комітети і комісії

7.6.1. Для здійснення своєї статутної діяльності Федерація створює наступні постійно діючі комітети і комісії.

7.6.2. Апеляційний комітет складається не менш ніж із 5-ти  осіб і обирається Президією Федерації строком на 4 роки з числа повних членів Федерації.

7.6.3. Апеляційний комітет у своїй роботі керується Конституцією і чинним законодавством України, Статутом та Дисциплінарним кодексом Федерації, Правилами проведення змагань.
7.6.4. Членами Апеляційного комітету не можуть бути посадові особи керівництва Федерації, посадові особи державних органів, які здійснюють регуляторну діяльність у сфері спорту, Члени суддівського комітету.
7.6.5. Член Апеляційного комітету вважається обраним, якщо за його обрання проголосувала проста більшість з числа присутніх на засіданні Президії.
7.6.6.Апеляційний комітет проводить свої засідання 1 раз в квартал, не пізніше 20 січня поточного календарного року, публікує на сайті Федерації аналіз роботи за рік і звітує перед Президією на останньому перед Конференцією засіданні Президії.
7.6.7. Рішення Апеляційного комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 2/3 членів Апеляційного комітету і може бути оскаржене на Конференції.

7.6.8. Суддівський комітет обирається Президією Федерації строком на 4 роки з числа членів Президії Федерації.

7.6.9. Суддівський комітет здійснює організацію суддівських змагань, здійснює підготовку та атестацію суддів, підготовку суддів до складання іспиту на міжнародну категорію і у своїй роботі керується Правилами проведення змагань та іншими нормативними актами.
7.6.10. Членами  Суддівського комітету можуть бути повні члени Федерації, які мають суддівську категорію.
7.6.11. Член Суддівського комітету вважається обраним, якщо за його обрання проголосувала проста більшість з числа присутніх на засіданні Президії.
7.6.12. Суддівський комітет звітує перед Президією.
7.6.13. Комітет по організації проведення змагань обирається та затверджується Президією Федерації. Комітет здійснює організаційну роботу по проведенню змагань, не втручаючись в роботу суддівського комітету.
7.6.14. Комісія дитячого фехтування, Комісія ветеранського фехтування, Комісія спортсменів, Бюджетна комісія, Дисциплінарна комісія; Комісія з популяризації фехтування та зв'язків з ЗМІ обираються Президією і діють на підставі окремих положень.
7.6.15. Для здійснення поточної роботи за напрямками Президія в межах бюджетних коштів Федерації може створювати різні тимчасові комісії, ради тощо. Функціональне завдання та порядок роботи таких органів визначається Президією.

7.7.    Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності органів управління Федерації та розгляду скарг

7.7.1.    Рішення, дії та/або бездіяльність органів управління Федерації за наявності для того підстав можуть бути оскаржені особою, права та/або законні інтереси якої порушено, до суду в порядку, визначеному чинним процесуальним законодавством України.
7.7.2.    Розгляд скарг на рішення, дії та/або бездіяльність органів управління Федерації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.8.    Порядок звітування органів управління Федерації перед її членами

7.8.1.    Президія, Виконавчий комітет та Ревізійна комісія щорічно звітують перед членами Федерації про свою діяльність шляхом надання на розгляд Конференції відповідних звітів.
7.8.2.    Конференція Федерації заслуховує, приймає відповідне рішення та/або затверджує звіти про діяльність Президії, Виконавчого комітету та Ревізійної комісії.

Стаття 8. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Федерації.

8.1.    Федерація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, в тому числі  іноземними, підприємствами, установами та організаціями, включаючи організації іноземних держав, набуте в результаті підприємницької діяльності Федерації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
8.2.    У власності Федерації можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обороту і не обмежене у використанні.
8.3.    Федерація самостійно і незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через Конференцію або інші органи Федерації у межах їхніх повноважень.
8.4.    Конференція затверджує певний перелік майна, яке належить Федерації, за відокремленими підрозділами Федерації і делегує Президенту Федерації право на розпорядження ними.
8.5.    Федерація має право створювати юридичні особи у встановленому законом порядку, необхідні для виконання статутних цілей, у тому числі засоби масової інформації.
8.6.    Федерація має право на майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею установ та організацій, заснованих підприємств.
8.7.    Федерація може бути членом міжнародних громадських неурядових організацій, підтримувати прямі міжнародні контракти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, які не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
8.8.    Федерація та створені нею юридичні особи зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

Стаття 9. Відокремлені підрозділи Федерації.

9.1. Федерація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються і затверджуються рішенням Президії і не мають статусу юридичної особи.
9.2. Відокремлені підрозділи об'єднують членів Федерації, які проживають на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, або тих членів Федерації, які самостійно вирішують реалізовувати  свої права та обов’язки через  відповідний відокремлений підрозділ.
9.3. Відокремлені підрозділи Федерації діють у відповідності до Статуту та відповідних положень Федерації.
9.4. Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та Статуту Федерації за рішенням Президії федерації на відокремлені підрозділи Федерації покладаються окремі функції щодо господарського управління майном (коштами), а саме:
•    управління коштами, майном, матеріальними та нематеріальними активами, що передані Федерацією йому в управління (для використання в інтересах статутної діяльності) в установленому законодавством порядку, набуті в ході статутної діяльності Федерації (відокремленого підрозділу) або отримані Федерацією (відокремленим підрозділом) як благодійна допомога;
•    адміністрування членських внесків членів відокремленого підрозділу Федерації; 
•    пошук і залучення (в межах адміністративно-територіальних одиниць) благодійної допомоги (благодійних внесків), в тому числі меценатства та спонсорства;
9.5.    Для виконання поставлених завдань керівник відокремленого  підрозділу Федерації має право:
•    представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в територіальних підрозділах органів державної влади, органах місцевого самоврядування;
•    одержувати від територіальних підрозділів органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань Федерації;
•    вносити пропозиції до територіальних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
•    розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї та мету Федерації.
9.6.    Вищим органом управління відокремленого підрозділу є Загальні збори повних членів відокремленого підрозділу, виконавчим органом є Керівник відокремленого підрозділу одноособово, який призначається Президентом Федерації, які у своїй діяльності керуються Статутом, Положенням про відокремлені підрозділи та чинним законодавством України.
9.7.    Відокремлений  підрозділ припиняє свою діяльність шляхом ліквідації або реорганізації, порядок здійснення яких передбачений Положенням про відокремлений підрозділ.
9.8.    Кошти та інше майно відокремленого підрозділу в разі його ліквідації не можуть перерозподілятися між його членами, а передаються (повертаються) Федерації, а у випадку реорганізації всі права та обов’язки відокремленого підрозділу переходять правонаступнику.

Стаття 10. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

10.1.    Зміни до Статуту Федерації вносяться за рішенням Конференції, якщо за таке рішення проголосувало 75% повних членів Федерації від присутніх на засіданні, що голосують  через уповноважених Делегатів Конференції.
10.2.    Внесення змін до Статуту Федерації відбувається шляхом викладення його у новій редакції.
10.3.    Зміни, що сталися в статутних документах Федерації, реєструються у встановленому законом порядку.

Стаття 11. Порядок прийняття рішення щодо припинення Федерації.

11.1    Припинення діяльності Федерації здійснюється:
11.1.1    за рішенням Конференції, прийнятим не менше ніж 75% голосів повних членів Федерації від присутніх на засіданні, що голосують  через уповноважених Делегатів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
11.1.2    за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.
11.2.    Припинення діяльності Федерації має наслідком її припинення у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об’єднання».
11.3.    Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
11.4.    Рішення про саморозпуск Федерації приймається у порядку, встановленому Статутом. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає Президії здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Федерації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Федерації після її ліквідації відповідно до Статуту.
11.5.    У разі припинення (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення або саморозпуску) Федерації усі її активи, майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Федерації на статутні та/або благодійні цілі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до доходу державного або місцевого бюджету.
11.6.    З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення Федерації про саморозпуск розпочинається припинення Федерації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
11.7.    Реорганізація Федерації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Федерації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
11.8.    Про прийняті рішення щодо реорганізації Федерації шляхом приєднання повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

Стаття 12. Співпраця з іншими організаціями.

12.1. Федерація взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями, їх спілками, юридичними особами, зарубіжними і міжнародними неурядовими організаціями на підставі чинного законодавства і відповідних договорів.
12.2. Федерація визнає Статут та нормативні положення та є членом Міжнародної федерації фехтування та Європейської конфедерації фехтування.Головуючий Конференції                                                         Міщенко С. О.